Madeleine ordförande i STA har ordet

7. Madeleine

Årsmöte i pandemitider

Vi lever nu i en mycket speciell tid, där det gäller att söka nya pragmatiska lösningar för att

kunna träffas och för att kunna hålla årsmöten..

Ideella föreningar lyder under sina stadgar, det finns ingen lagstiftning som styr dem, utan i

normalfallet följer man lagarna som gäller för ekonomiska föreningar.

I samband med att pandemin bröt ut i våras stiftades en lag gällande för AB, ekonomiska

föreningar mm. I lagrådsremissen sades att ideella föreningar i princip under rådande

omständigheter kan frångå stadebestämmelser om var,när och hur stämma/årsmöten ska

äga rum, under förutsättning att styrelsen beslutar det. (text se nedan 1.)

Från FHM kom en rekommendation i höstas där ideella föreningar i möjligaste mån bör

skjuta på sina stämmor/årsmöten till man kan träffas utomhus eller till dess att

rekommendationerna tillåter det. (text se nedan 2).

Hur kan man då genomföra ett årsmöte? Tre olika sätt att välja på och man kan då ta det

alternativ som passar bäst för just din krets.

1. Genom digitalt möte. Riks har ett abonnemang hos ZOOM som man kan hänga på,

gäller för max 100 personer – kontakta Annica Nordin om ni vill använda det.

2. Genom att genomföra det per post – mejl (per capsulam). Innebär helt enkelt att man

skickar ut dagordning och förslag till medlemmarna som då kan svara/rösta med

vändande mejl /post

3. Genom att skjuta på årsmötet/stämman, den enklaste åtgärden, men kan vara

mindre lämpligt om man ska förrätta nyval till styrelsen. Man ska också kontrollera så

att banken accepterar det, så att man kommer åt de medel som finns på banken.

För de södra kretsarna borde det kunna gå att hålla utomhusmöten iaf i april?

Av våra större “systerföreningar” i FOR har Koloniträdgårdsföreningen rekommenderat

utomhus eller digitalt. För dem fungerade kombon av per capsulam och digitalt sämst , då

nya förslag kan komma upp på sittande möte.

Riksförbundet Svensk Trädgård har rekommendationen att hålla det utomhus, skjuta upp det

eller per capsulam.

STA riks/210116

Bilagor.

1. ur lagrådsremissen lag 2020:198

Även om vissa ideella föreningar måste beakta reglerna om att offentliggöra en

årsredovisning en viss senaste tidpunkt, har alltså många ideella föreningar möjlighet att

skjuta upp en planerad föreningsstämma till en senare tidpunkt. För ideella föreningar finns

det inte heller några lagstadgade begränsningar i fråga om t.ex. möjligheterna till

poströstning eller att delta vid stämman genom ombud. Både fullmaktsinsamling och

poströstning kan alltså användas av ideella föreningar som vill minska antalet personligen

närvarande på föreningsstämman, om det inte strider mot föreningens stadgar. För många

ideella föreningar finns det också möjlighet att hålla stämma i pappersform, utan ett fysiskt

möte, eller att hålla stämman helt digitalt eller i form av en s.k. hybridstämma. Vidare bör

eventuella begränsningar i stadgarna tolkas i ljuset av bl.a. vad avsikten med

stadgebestämmelsen är, föreningens praxis och de rådande omständigheterna. Exempelvis

är det inte självklart att en stadgebestämmelse som anger att stämman ska hållas på en viss

ort utesluter att stämman hålls digitalt. På motsvarande sätt är det inte säkert att en

bestämmelse i stadgarna om att stämman ska hållas en viss senaste tidpunkt hindrar

styrelsen från att i den uppkomna situationen skjuta upp stämman

2.

”Föreningar m.m.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer 1.

om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem

digitalt, och 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter 1. när det är möjligt hålla träningar och andra

aktiviteter utomhus, 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt

undvika trängsel, och 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra

tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller

matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare. Allmänna råd till 1 kap. 7 och 8 §§

smittskyddslagen (2004:168) Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten

föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av

covid-19.

_____________________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020

och gäller till och med den 30 juni 2021.”

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close